MyArczi

449 tekstów – auto­rem jest MyAr­czi.

Świado­mość śmier­ci w pos­ta­ci pun­któw na osi cza­su jest człowie­czeństwem; ta sa­ma świado­mość w pos­ta­ci równo­ległej li­nii to pew­ne szaleństwo. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 20:52

Człowiek; czyjś ból. 

aforyzm • 23 maja 2017, 14:18

Wiara to skrzydła nielotów. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 15 maja 2017, 21:07

Słowa zos­taną, na­wet kiedy wyp­rzesz się zdania. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 11 maja 2017, 12:00

Wie­dza ruj­nu­je sens zaufania. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 9 maja 2017, 16:02

Czte­ry ściany to pod­sta­wa ludzkiego wymiaru. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 7 maja 2017, 22:44

Miłość to piosen­ka, której słucha się dla me­lodii, bo nie ro­zumie się słów. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 28 kwietnia 2017, 01:08

Wszys­tkich nas stać na marze­nia, choć w większości są bezcenne. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 26 kwietnia 2017, 19:20

Nies­traszna bom­ba ato­mowa tym, którzy znają siłę ma­nipu­lac­ji- naj­potężniej­szej bro­ni, która co dzień zbiera żni­wo w pos­ta­ci mi­liardów ludzi. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 24 kwietnia 2017, 19:29

Bru­dy przeszłości mają swo­je miej­sce w pa­mięci i o ile są uporządko­wane, to umysł po­zos­ta­je czysty. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 13 kwietnia 2017, 02:11

MyArczi

Odtwórz Tęsknię za sobą. Odtwórz Mówi się „nie kraty tworzą więzienie” – i to jest prawda. Chciałoby się powiedzieć „nie każda chata tworzy dom". Odtwórz "Przyznam się panu, na ogół niewiele mi się śni. I coraz mniej. W dodatku, gdy się zbudzę, nic już nie pamiętam. Sypiam zresztą źle. Z nóg mnie nieraz ścina, a położę się, i nie mogę zasnąć. A zasnę, to nie wiem, śpię czy nie śpię, czy może śpię na jawie albo jawa mi się śni" Odtwórz "Były dwie siostry: Noc i Śmierć, Śmierć większa, a Noc mniejsza, Noc była piękna jak sen a Śmierć, Śmierć była jeszcze piękniejsza" Odtwórz "Świado­mie chcieć zasnąć to pew­na bez­senność, świado­me usiłowa­nie wczu­cia się w pracę włas­ne­go sys­te­mu tra­wienia - to je­go nieunik­niony roz­trój. Świado­mość to tru­ciz­na, to śro­dek tok­syczny dla osob­ni­ka, który sto­suje go na sa­mym sobie." "W obrębie szkoły przywiązującej wielką wagę do marzeń sennych stosuje się szereg metod dociekania ich psychologicznej treści, a każda z nich odzwierciedla inne założenia teoretyczne. Zwolennik Freuda będzie tłumaczył sen po swojemu, inaczej zrobi to zwolennik Junga, a jeszcze inaczej zwolennik terapii Gestalt. (…) Pogląd, jakoby marzenia senne w ogóle miały jakieś znaczenie psychologiczne, jest ostro krytykowany przez naukowców."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 21:18Ruska-love sko­men­to­wał tek­st Cztery ściany to pod­sta­wa [...]

przedwczoraj, 21:09MyArczi sko­men­to­wał tek­st Kapitalizm - pot­rze­buje niewol­ników. Soc­ja­lizm [...]

23 maja 2017, 21:40dark smurf sko­men­to­wał tek­st Geniusze częściej ob­li­zują pal­ce, [...]

23 maja 2017, 21:38Cris sko­men­to­wał tek­st Geniusze częściej ob­li­zują pal­ce, [...]

23 maja 2017, 21:33dark smurf sko­men­to­wał tek­st Geniusze częściej ob­li­zują pal­ce, [...]

23 maja 2017, 21:27Cris sko­men­to­wał tek­st Geniusze częściej ob­li­zują pal­ce, [...]

23 maja 2017, 20:09adamantine sko­men­to­wał tek­st Człowiek; czyjś ból.  

23 maja 2017, 20:00dark smurf sko­men­to­wał tek­st Geniusze częściej ob­li­zują pal­ce, [...]

23 maja 2017, 19:38Cris sko­men­to­wał tek­st Geniusze częściej ob­li­zują pal­ce, [...]

23 maja 2017, 19:17MyArczi sko­men­to­wał tek­st